Het College van Diakenen der Hervormde Gemeente Zeist is aangemerkt als ANBI instelling.

Algemene gegevens
Naam ANBIDiaconie van de Hervormde Gemeente Zeist
Telefoonnummer030-6924782
RSIN/Fiscaal nr.004004036
Websitewww.pkn-zeist.nl
Emaildiaconie@pgzeist.nl
AdresMaurikstraat 55
Postcode3701 HC
PlaatsZeist

De Diaconie van de Hervormde Gemeente Zeist is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. De Diaconie van de Hervormde Gemeente Zeist is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar www.pkn-zeist.nl onder het tabblad Diaconie.

College van diakenen en Bestuurssamenstelling
Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De HAK is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u hier vinden.
Op de website www.pkn-zeist.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Beloningsbeleid
Het College van Diakenen heeft geen werknemer in dienst. Er wordt een medewerker geleend van een zorg organisatie voor 21,6 uur per week. (60% van 36 uur) Deze wordt verloond via de cao voor de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen zij vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Doelstelling en beleid
De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de Protestantse Gemeente Zeist. Waarbij de nadruk ligt op:
• betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld
• oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld
Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn
• Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel
• Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
• Helpen met woord en daad
Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks te ondersteunen aan hen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij organisaties die zich inzetten voor de hulpbehoevende medemens. De steun aan een aantal binnenlandse en buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie en Project 1027 van de GZB, die ook in het buitenland een goede controle kunnen houden op een juiste besteding en voor continuïteit kunnen zorgen.

Verslag activiteiten
De Hervormde Algemene Kerkenraad (HAK) heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Zeist beschikt over een vermogen. De revenuen uit dit vermogen worden gebruikt om de jaarlijkse begroting sluitend te krijgen. Het vermogen is de laatste jaren niet toegenomen en is ontstaan in een ver verleden. Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform en aan de doelen aangegeven in de begroting. Alle in- en uitkomsten worden geboekt via de staat van baten en lasten. Deze staat van ANBI 2019 Diaconie Herv Gem (pdf) geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Voorgenomen bestedingen
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist