De diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist houdt zich bezig met de zorg voor anderen: mensen die in de knel zijn gekomen, of die door ziekte of andere zorgen ondersteuning nodig hebben. In kernwoorden wordt dit samengevat als de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Dit houdt dus in het helpen bij nood, maar ook zetten we ons in om te voorkomen dat mensen in dergelijke situaties terechtkomen. Daarom is er sprake van diaconaal werk dichtbij en verweg.

Dichtbij huis: noden in de eigen gemeenten signaleren en waar mogelijk hulp bieden in de vorm van financiële steun, een luisterend oor of doorverwijzing naar de juiste instanties; aandacht voor ouderen en chronisch zieken; inzet voor jeugd- en jongerenwerk; oog voor sociale achterstanden en bevorderen van integratie. Dit alles richt zich in het bijzonder op de taken in de eigen wijk. Ook met de burgerlijke gemeente is er contact in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en participeert de diaconie in verschillende organisaties en overlegorganen.

Verweg: Het College houdt zich ook bezig met de zorgen wereldwijd. Hierbij valt te denken aan het werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking en  noodhulp. Ze doet dit door middel van financiële steun en samenwerking met anderen; in het bijzonder met Kerk in Actie, de Gereformeerde Zendings Bond en het Christelijk Noodhulpcluster. Ook worden projecten die door de wijken worden aangedragen ondersteund.

In het College van Diakenen is elke wijkgemeente door twee leden vertegenwoordigd. Uit hun midden kiezen de leden een moderamen, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter neemt als adviseur deel aan de algemene kerkenraad.

Contact

Annemarie van de Water
Kerkelijk Centrum Zeist-West
De Clomp 33-02
tel. 06 428 920 94
diaconie@pkn-zeist.nl

Geopend op maandag en donderdag van 9.00-12.00 uur.
Stel online een vraag.

Bankrekening
NL 96 INGB 0663 9114 94
Diaconie Protestantse Gemeente Zeist
© Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist